F parenteel van Schoten
home

Parenteel van Reithie Reithies, voorouder van de "van Schoten's"


Parenteel van <B>Reithie Reithies</B>

Parenteel van Reithie Reithies


I Reithie Reithies, ged. Haskerland? 1570 1603 tr. 1602 Rentzs Wythiedr ged. 1570 1654 dr. van Wythie? en ?? . hertr. met Hans Tentkes

Uit dit huwelijk:
1. Wytzs Reithiedr volgt II-a
2. Hothie Reithies volgt II-b

II-a Wytzs Reithiedr, tr. 1624 Eelke Oenes zn. van Oene Eelkes hertr. met Corneliske Johannes

Uit dit huwelijk:
1. Jouckien Eelckedr volgt III-a
2. Reithie Eelckes, geb. 1626 1653

II-b Hothie Reithies, geb. 1602 1650 tr. 1e 1625 Hainthien Obbedochter 1646 dr. van Obbe Eedes en Romck Jan Broechters. tr. 2e 1646 Trijn Johannesdr

Uit het eerste huwelijk:
1. Taecke Hothiedr volgt III-c
2. Wytzs Hothiedr volgt III-b
3. Reithie Hothies volgt III-d
Uit het tweede huwelijk:
1. Harmen Hothies,
2. Harntien Hothiesdr,

III-a Jouckien Eelckedr, geb. 1621 1658 tr. Joure 1658 Johannes Annes hertr. met Aalbert Gerckedr


III-b Wytzs Hothiedr, tr. Heerenveen 1660 Tiaerdt Obbez hertr. met Aelthie Hansedochter


III-c Taecke Hothiedr, tr. Oldeboorn 1619 Tette Duickez


III-d Reithie Hothies, geb. 1635 1667 tr. 1667 Ypck Jans dr. van Jan Sippes en Trijn Meints. weduwe Ypck Jans van Peter Cornelis hertr. met Ruirdt Bartels

Uit dit huwelijk:
1. Trijn Reitses volgt IV-a
2. Hotse Reitses volgt IV-b

IV-a Trijn Reitses, 1709 tr. Jan Dubbeltie geb. 1659

Uit dit huwelijk:
1. Reitse Jans,

IV-b Hotse Reitses, ged. St. Johannisga 1660 Rottum/Schoterland 1693 tr. 1e 1682 Wytske Tysses ged. 1659 Rottum/Schoterland 1683 dr. van Tysse Annes en Jetske Intses. tr. 2e 1684 Rieuckien Wytses

Uit het eerste huwelijk:
1. Reitse Hotses volgt V
Uit het tweede huwelijk:
1. ? Hotses,
2. ? Hotses,
3. ? Hotses,

V Reitse Hotses, geb. Rottum/Schoterland 1682 dorpsrechter Nieuweschoot 12 sept. 1747 tr. 1e Wolvega 4 jan. 1705 Antje Baartes geb. Nijeholtwolde Rottum/Schoterland 1727 tr. 2e 1749 Marrichjen Willems hertr. met Jan Lammer(t)s

Uit het eerste huwelijk:
1. Hotse Reitses volgt VI-a
2. Baarte Reitses volgt VI-b
3. Reinder Reitses volgt VI-c
Uit het tweede huwelijk:
1. Antie Reitses, ged. Rottum/Schoterland 1729
2. Janke Reitses volgt VI-d
3. Grijtie Reitses, ged. Rottum/Schoterland 1739
4. Ypkien Reitses, ged. Rottum/Schoterland 1743

VI-a Hotse Reitses, geb. 1710 tr. Sjoukjen Folkerts

Uit dit huwelijk:
1. Folkert Hotses, geb. Rottum/Schoterland 2 sept. 1743
2. Antie Hotses, geb. Rottum/Schoterland 20 okt. 1745
3. Reitse Hotses volgt VII-a
4. Folkert Hotses volgt VII-b

VI-b Baarte Reitses, geb. Rottum/Schoterland 1717 Nieuweschoot 1782 tr. 1e 1738 Jetske Jacobs geb. 1712 Nijeschoot 24 maart 1751 dr. van Jacob Tijssen en Stijntje Annes. tr. 2e 2 okt. 1757 Gertje Jans 1763 tr. 3e Nijeschoot 26 okt. 1783 Lutske Thees geb. St. Johannisga 1740 28 nov. 1810 hertr. met Roel Lammerts

Uit het eerste huwelijk:
1. Antie Baartes, ged. Oudeschoot 1738
2. Jacob Baartes, ged. Oudeschoot 1740
3. Stijntje Baartes, ged. Oudeschoot 23 maart 1746
4. Reitse Baartes, ged. Oudeschoot 2 nov. 1749
Uit het tweede huwelijk:
1. Antje Baartes, ged. Oudeschoot 16 juli 1758 Oudeschoot 1758
2. Antje Baartes, ged. Oudeschoot 23 sept. 1759 28 sept. 1760
3. Reitse Baartes, ged. 2 aug. 1761
Uit het derde huwelijk:
1. Reitse Baartes (Bates) van Schoten volgt VII-c
2. Auke Baartes van Schoten volgt VII-d
3. Thee Baartes volgt VII-e
4. Hotse Baartes, ged. Nieuweschoot 10 dec. 1769
5. Jeltje Baartes volgt VII-f
6. Anne Baartes, geb. Nieuweschoot 3 maart 1774
7. Jilles baartes Reitsma volgt VII-g

VI-c Reinder Reitses, geb. 1720 1804 tr. 21 maart 1750 Antie Claases geb. Gaast 1722

Uit dit huwelijk:
1. Antje Reinders, geb. 21 febr. 1751
2. Claas Reinders volgt VII-h
3. Grietje Reinders, ged. Gaast 12 okt. 1760
4. Reitse Reinders volgt VII-i

VI-d Janke Reitses, ged. Rottum/Schoterland 1731 tr. Gosse Hessels


VII-a Reitse Hotses, geb. Rottum/Schoterland 16 juni 1748 23 okt. 1831 tr. 17 april 1813 Hiltje Andries geb. 1776 31 mei 1839


VII-b Folkert Hotses, geb. Rottum/Schoterland 16 juni 1754 23 dec. 1826 tr. 10 april 1796 Gatske Hendriks 26 dec. 1827


VII-c Reitse Baartes (Bates) van Schoten, ged. Nieuweschoot 29 mei 1763 assistent van de grietman (soort politieagent) [Bron (1)] Heerenveen 17 nov. 1814 tr. Heerenveen 12 mei 1794 Ibeltje Jacobs Opsterland 2 maart 1840

Uit dit huwelijk:
1. Bate van Schoten, geb. Heerenveen 25 maart 1794 Heerenveen 12 okt. 1809
2. Lutske van Schoten volgt VIII-a
3. Trijntje Reitzes van Schoten volgt VIII-b

VII-d Auke Baartes van Schoten, geb. 20 juni 1763 ged. Nieuweschoot 16 aug. 1767 Aengwirden 20 juni 1814 tr. Akkrum 9 mei 1790 Klaaske Jentjes geb. Ackrum 18 dec. 1766 Aengwirden 2 jan. 1830 dr. van Jentje Klazes en Hylkje Ruurds.

Uit dit huwelijk:
1. Hylkjen van Schoten volgt VIII-c
2. Thee Aukes van Schoten volgt VIII-d
3. Bate Aukes van Schoten, geb. Ackrum 17 maart 1796 21 sept. 1828
4. Jentje Aukes van Schoten, geb. Ackrum 15 okt. 1800 Mechelen 10 april 1824
5. Wytse aukes van Schoten, geb. Ackrum 23 april 1804 Heerenveen 23 okt. 1826
6. Anne Aukes van Schoten volgt VIII-e
7. Antje Aukes van Schoten volgt VIII-f

VII-e Thee Baartes, ged. Oudeschoot 17 maart 1765 Oudehaske 23 jan. 1809 tr. Oudehaske 18 mei 1800 Joukjen Jacobs Minnema ged. Oudehaske 27 dec. 1775 Joure 11 aug. 1840

Uit dit huwelijk:
1. Jacob Thees, geb. Haskerland 28 juli 1801
2. Jeltje Thees volgt VIII-g
3. Baate Thees, geb. Haskerland 30 jan. 1806
4. Pier Thees, geb. Haskerland 27 nov. 1808

VII-f Jeltje Baartes, ged. Nieuweschoot 8 maart 1772 1802 tr. Syds Annes van der Kerk ged. Ouwsterhaule 5 mei 1773 St Nicolaasga 13 sept. 1826

Uit dit huwelijk:
1. Meine van der Kerk, geb. Oudeschoot 1795
2. Anne van der Kerk, geb. Oudeschoot 1796
3. Aaltje van der Kerk, geb. Oudeschoot 1799

VII-g Jilles baartes Reitsma, geb. Nieuweschoot 3 april 1778 8 okt. 1824 tr. Oudeschoot 19 mei 1805 Tijtje Fokkes Prins ged. 1780 Oranjewoud 5 juni 1836

Uit dit huwelijk:
1. Lutske Reitsma, geb. Oudeschoot 13 aug. 1811 Oranjewoud 24 juli 1815
2. Lutske Reitsma, geb. Oranjewoud 21 nov. 1815
3. Suster Reitsma, geb. Oranjewoud 8 mei 1819

VII-h Claas Reinders, geb. Rottum/Schoterland 8 april 1753 Gaast 22 juni 1814 tr. St. Johannisga 12 juni 1791 Grietje Tjebbes


VII-i Reitse Reinders, geb. 29 sept. 1765 tr. 14 maart 1808 Antje Alberts Gaast 5 sept. 1808


VIII-a Lutske van Schoten, geb. Heerenveen 16 sept. 1794 dienstbode naaister Beetsterzwaag 26 mei 1858 tr. Rauwerdehem 6 maart 1841 Dirk Jacobus Kok geb. Harlingen 16 april 1806 26 mei 1858 zn. van Jacobus Dirks Kok en Sjouwkje Johannes.


VIII-b Trijntje Reitzes van Schoten, geb. Heerenveen 25 nov. 1798 tr. Leeuwarden 6 juni 1819 Johannes Cloppenburg geb. Leeuwarden 3 jan. 1787 zn. van Jan Cloppenburg en Hiltje Winters.


VIII-c Hylkjen van Schoten, tr. Johan Philip Weimar


VIII-d Thee Aukes van Schoten, geb. Ackrum 17 febr. 1793 Amsterdam 20 jan. 1840 tr. Opsterland 18 jan. 1850 Harmentjen Hendriks Stuiver ged. St. Johannisga 23 mei 1800 Beets 26 jan. 1884 hertr. met Marten Lourens Brandsma

Uit dit huwelijk:
1. Auke van Schoten volgt IX-a
2. Arend Thees van Schoten, geb. Opsterland 31 maart 1826 Schoterland 3 okt. 1829
3. Arend Thees van Schoten volgt IX-b

VIII-e Anne Aukes van Schoten, geb. Oudeschoot 4 okt. 1807 tabakskerversknecht 3 febr. 1880 tr. 29 aug. 1830 Thijsje jans de Vries geb. Oudehaske 26 mei 1807 Heerenveen 11 april 1880

Uit dit huwelijk:
1. Auke Annes van Schoten volgt IX-c
2. Janke van Schoten volgt IX-d
3. Jan Annes van Schoten, geb. 13 febr. 1837 2 mei 1837
4. Jan Annes van Schoten volgt IX-e
5. Klaas van Schoten volgt IX-f
6. Hylkje van Schoten, geb. 15 nov. 1842 21 nov. 1842
7. Jentje Annes van Schoten, geb. Aengwirden 17 maart 1844 Semarang 10 jan. 1874
Notitie bij Anne Aukes: 1835 Akkrum, notaris A. Binnerts
Inv. nr. 001008 repertoire nr. 116 d.d. 18 oktober 1835
Cessie
Betreft een kapitaal van fl. 730
- Anne Aukes van Schoten, arbeider te Heerenveen, cedent
- Thae Aukes van Schoten, arbeider te Langezwaag, cedent
- Hylkjen Aukes van Schoten te Amsterdam, gehuwd met Johan
Philip Weimar, cedent
- Antje Aukes van Schoten, dienstmaagd te Heerenveen, cedent
- Jacoba Cornelia van Schuylenburch te Heerenveen, weduwe
van Wesselius Balster Kool van Heerens, cessionaris
- Hendrik Hendriks Kerkhof te Heerenveen, schuldenaar
cedent=die afstand doet van een vordering
cessionaris=degene op wie de overdracht plaats heeft van een vordering


VIII-f Antje Aukes van Schoten, geb. Heerenveen 7 aug. 1811 Utingeradeel/Ackrum 25 dec. 1893 tr. Schoterland 13 mei 1838 Willem Jans Zanstra geb. Ackrum 1 maart 1809

Uit dit huwelijk:
1. Jan Willem Zanstra volgt IX-g
2. Klaaske Willems Zanstra volgt IX-h
3. Auke Willem Zanstra, geb. 1846 Aengwirden 17 jan. 1918
4. Alied Willems Zanstra, geb. Ackrum 19 sept. 1852

VIII-g Jeltje Thees Aukema, geb. Oudehaske, 13.10.1803, ged. 30.10.1803, overl. Sloten, 25.05.1822, gehuwd, Sloten, 25.05.1822 Foppe Wiebes Huitema, geb. Follega, 14.03.1786, mr. schoenmaker te Sloten, overl. 20.08.1848 wedn. van Koopjen Jans Slump, + Sloten, 19.02.1816 (26 j) zoon van: Wiebe Piers Huitema, huisman te Follega en Jeltje Foppens.


IX-a Auke van Schoten, geb. Opsterland 8 nov. 1824 Opsterland 24 april 1895 tr. 1e Wolvega Roelofjen Rijkens Meyer geb. Tjallebert 22 dec. 1809 Beets 15 jan. 1875 dr. van Rijken Jans Meyer en Hendrikjen Hendriks. weduwe Roelofjen Rijkens Meyer van Jacob Roelofs de Jonge tr. 2e 11 mei 1877 Wytske Sytze van der Zee geb. IJlst 13 dec. 1830 Franeker 11 maart 1888


IX-b Arend Thees van Schoten, geb. Schoterland 10 juli 1830 Duur (Olst) 12 maart 1893 tr. Wolvega/Weststellingwerf 5 april 1855 Aaltjen Hylkes de Vries geb. Oldeholtpa 13 juli 1833 Olst 18 juni 1914

Uit dit huwelijk:
1. Geesje van Schoten, geb. Oldeholtpa 4 maart 1856 Oldeberkoop 1 febr. 1857
2. Geesje van Schoten, geb. Oldeberkoop 5 april 1857 Oldeberkoop 19 juni 1857
3. Thijs van Schoten volgt X-a
4. Hijlke van Schoten volgt X-b
5. Geert Gerardus volgt X-c
6. N. n van Schoten, geb. Rolde 22 jan. 1871 Rolde 22 jan. 1871
7. Auke van Schoten volgt X-d

IX-c Auke Annes van Schoten, geb. Aengwirden 20 okt. 1830 Heerenveen 30 sept. 1918 tr. Schoterland 23 aug. 1856 Rinske Lolkes de Jong geb. Delfstahuizen 24 mei 1833 Heerenveen 13 mei 1913

Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Aukes van Schoten, geb. Schoterland 13 okt. 1856 Schoterland 10 dec. 1856
2. Tietje Aukes van Schoten, geb. Schoterland 8 jan. 1858 Schoterland 12 febr. 1860
3. Lolke Aukes van Schoten, geb. mei 1859 Schoterland 13 maart 1860
4. Anne van Schoten, geb. Oranjewoud 23 nov. 1861 soldaat Arnhem 12 maart 1899
5. Lolke Aukes van Schoten, geb. Haskerland 14 juni 1866 Schoterland 23 juli 1876
6. Jan van Schoten, geb. Schoterland 30 maart 1870 Heerenveen 27 jan. 1875

IX-d Janke van Schoten, geb. Aengwirden 16 juni 1834 Schoterland 15 juni 1911 tr. Aengwirden 15 mei 1859 Jan Geerts Bosma geb. Heerenveen 15 nov. 1832 Nijehaske 6 juli 1915 zn. van Geert Hendriks Bosma en Grietje Wiegers Ferwerda.

Uit dit huwelijk:
1. Geert Jans Bosma, geb. Aengwirden 15 april 1860
2. Anne Jans Bosma, geb. 9 nov. 1861
3. Grietje Bosma, geb. Aengwirden 28 dec. 1863
4. Bosma, levenloos geb. Aengwirden 8 mei 1866
5. Bosma, levenloos geb. 26 febr. 1869
6. Auke Jans Bosma, geb. Aengwirden 21 april 1871
7. Hendrik Jans Bosma, geb. Luinjebert 12 dec. 1872
8. Tietje Jans Bosma, geb. Tjallebert 23 nov. 1875
9. Wieger Bosma volgt X-e

IX-e Jan Annes van Schoten, geb. Heerenveen Aengwirden 16 juni 1838 letterzetter, boekdrukkersknecht Hoorn 18 maart 1927 tr. Aengwirden 18 mei 1867 Frederica Anthoons van der Molen geb. Heerenveen Schoterland 24 okt. 1837 dienstmeid dr. van Anthoon Tjeerds van der Molen en Frouwkjen Frederiks Verf.

Uit dit huwelijk:
1. Anne Jans van Schoten volgt X-f
2. Anthoon Jans van Schoten volgt X-g
3. Jan van Schoten volgt X-h
4. Jan van Schoten, geb. Hoorn 13 mei 1872 Schoterland 26 jan. 1875
5. Vrouwkje van Schoten volgt X-i
6. Fredericus van Schoten volgt X-j

IX-f Klaas van Schoten, geb. Aengwirden 15 juni 1840 Aengwirden tr. Aengwirden 17 febr. 1866 Janke Kempes geb. Aengwirden 1841 Aengwirden 5 april 1897 dr. van Harmen Hendriks Kempes en Martje Abrahams Solsberg.

Uit dit huwelijk:
1. Anne Klazes van Schoten, geb. Aengwirden 25 mei 1866 Leeuwarden 26 april 1890
2. Martje Klazes van Schoten volgt X-k
3. Harmen Klazes van Schoten, geb. Aengwirden 12 febr. 1870 Aengwirden 16 maart 1888
4. Tienus van Schoten, geb. Aengwirden 19 maart 1876 15 aug. 1898
5. Sara van Schoten, geb. Aengwirden 28 juni 1879 Aengwirden 24 april 1897

IX-g Jan Willem Zanstra, geb. Utingeradeel/Akkrum 2 maart 1839 Utingeradeel 9 jan. 1917 tr. Utingeradeel 21 mei 1868 Juditha Faber geb. Akkrum 1844


IX-h Klaaske Willems Zanstra, geb. Utingeradeel 8 juli 1841 tr. Utingeradeel 14 mei 1865 Jacobus Johannes de la Ferte geb. Oldeboorn 1840


X-a Thijs van Schoten, geb. Grouw 13 maart 1858 Hilversum 21 mei 1929 tr. Zwolle 2 aug. 1888 Maria Barbera Ketsner geb. Coevorden 15 aug. 1857 Wolvega 2 nov. 1918 dr. van Adam Ketsner en Maria Anna Mengers.

Uit dit huwelijk:
1. Maria van Schoten volgt XI-a
2. Arend van Schoten, geb. Apeldoorn 27 mei 1893 Bussum 24 april 1896
3. Margaretha van Schoten volgt XI-b
4. Thijs van Schoten, geb. Bunschoten 29 maart 1899 Vaassen 7 aug. 1900
5. Aaltje van Schoten volgt XI-c

X-b Hijlke van Schoten, geb. Weststellingwerf 16 jan. 1863 stoelenmatter Markelo 4 febr. 1952 tr. Hellendoorn 7 april 1893 Jannetje de Beer geb. Apeldoorn 1864 Holten 14 mei 1938 dr. van N. n. en Jannetje de Beer.

Uit dit huwelijk:
1. Aaltje van Schoten volgt XI-d
2. Johanna van Schoten volgt XI-e
3. Auke van Schoten, geb. Dedemsvaart 27 sept. 1892 Zwolle 22 jan. 1894
4. Hendrikje van Schoten, geb. Hellendoorn 22 dec. 1894 Duur (Olst) 6 aug. 1895
5. Arend van Schoten volgt XI-f
6. Geert van Schoten volgt XI-g
7. Hendrikje van Schoten, geb. Olst 5 april 1901 Heino 16 april 1901
8. Jansje van Schoten volgt XI-h

X-c Geert Gerardus, geb. Wolvega 28 juli 1866 stoelenmatter, kermisreiziger en muzikant Apeldoorn 21 okt. 1910 tr. Denekamp 23 maart 1892 Johanna Roode geb. Tubbergen 23 juli 1871 Almelo 27 jan. 1940

Uit dit huwelijk:
1. Arend Johannes van Schooten volgt XI-i
2. Susanna van Schooten volgt XI-j
3. Johannes Hermanus van Schooten volgt XI-k
4. Aaltjen van Schooten volgt XI-l
5. Heilleke van Schooten volgt XI-m
6. Johanna van Schooten, geb. Weerselo 7 febr. 1907 Losser 21 dec. 1907
7. Johannes van Schooten volgt XI-n

X-d Auke van Schoten, geb. Rolde 10 aug. 1872 muzikant, losarbeider Ermelo 14 juni 1951 tr. Assen 23 mei 1900 Johanna Marta van der Vorst geb. Smallingerland 30 jan. 1877 Ermelo 8 jan. 1959 dr. van Cornelis Wilhelmus van der Vorst en Wijtske Jasper.

Uit dit huwelijk:
1. Arend Cornelis van Schoten volgt XI-o
2. Cornelis Wilhelmus van Schoten volgt XI-p
3. Heelke van Schoten volgt XI-q
4. Wouter van Schoten, geb. Wierden 6 maart 1901 Oldebroek 26 juli 1927
5. Aaltje van Schoten volgt XI-r
6. Wytske van Schoten volgt XI-s
7. Thijs van Schoten volgt XI-t
8. Hendrik van Schoten volgt XI-u
9. Auke van Schoten volgt XI-v
10. Maria van Schoten volgt XI-w
11. Johannes van Schoten volgt XI-x

X-e Wieger Bosma, geb. Tjallebert 1 juli 1877 tr. Aengwirden 31 mei 1903 Neeltje Huisman geb. Doniawerstal 1878 dr. van Jan Egberts Huisman en Willemke Doeyes Bijl.


X-f Anne Jans van Schoten, geb. Aengwirden 18 aug. 1868 deurwaarder, notarisklerk Rotterdam 22 juli 1953 tr. Hoorn 27 mei 1892 Jacoba Cornelia Johanna Andrea geb. Willemstad 29 nov. 1862 Hoorn 2 nov. 1948 dr. van Cornelis Andrea en Catharina Maria van der Beek.

Uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelis van Schoten volgt XI-y
2. Cornelis Frederik Carolus van Schoten volgt XI-z
3. Fredericus Jacobus van Schoten volgt XI-aa
4. Carolina Maria van Schoten, geb. Medemblik 18 april 1900 verpleegkundige Veenendaal 29 okt. 1993
5. Jacobus Martinus van Schoten volgt XI-ab
6. Anna Johanna van Schoten volgt XI-ac
7. Anton Johan van Schoten volgt XI-ad
8. Frederika Jacoba van Schoten volgt XI-ae

X-g Anthoon Jans van Schoten, geb. Aengwirden 5 aug. 1870 barbier Rotterdam 1 okt. 1948 tr. Alkmaar 6 aug. 1893 Metje Aaltje Ooijevaar geb. Alkmaar 1 juni 1870 Gorssel 13 okt. 1939 dr. van Casper Ooijevaar en Metje Aaltje Cornelisse.

Uit dit huwelijk:
1. Casper van Schoten, geb. Amsterdam 1894 Ede 28 mei 1897
2. Jan Anne Fred volgt XI-af
3. Metje Aaltje van Schoten volgt XI-ag
4. Frederica Elisabeth van Schoten volgt XI-ah
5. Johanna Anthonia van Schoten volgt XI-ai

X-h Jan van Schoten, geb. Hoorn 11 mei 1872 sergeant ziekenverpleging tr. Den Helder 5 mei 1904 Petronella Pluijlaar geb. Den Helder 16 sept. 1880 dr. van Christiaan Pluijlaar en Antje Bontes.

Uit dit huwelijk:
1. Frederica Anna van Schoten volgt XI-aj
2. Anna Christina van Schoten volgt XI-ak

X-i Vrouwkje van Schoten, geb. Hoorn 6 okt. 1875 tr. 1e Hendrik Johannes Gerardus Heskes geb. 's Gravenhage 23 jan. 1861 schoenmaker Den Haag 16 juli 1920 zn. van Hendrik Heskes en Sophia Bonneke. eerder getr. met Alberta Johanna Cremer tr. 2e Westzaan 1924 Gerrit Heijnis geb. Westzaan 7 mei 1871 chocolademaker, handelaar in kruidenierswaren, winkelier Hilversum 28 juli 1939 zn. van Klaas Heijnis en Jannetje Krom. weduwnaar Gerrit Heijnis van Maria de Graaf


X-j Fredericus van Schoten, geb. 23 nov. 1877 schoenwinkel op de Gouw in Hoorn Hoorn 6 okt. 1962 tr. 1898 Cornelia Hulleman geb. 17 mei 1874 Hoorn 6 okt. 1952 dr. van Willem Hulleman en Elsje Petronella de Waal.

Uit dit huwelijk:
1. Jan van Schoten volgt XI-al
2. Willem Fredericus van Schoten, geb. Hoorn 1901 Hoorn 24 aug. 1903
3. Willem Fredericus van Schoten volgt XI-am
4. Frederica van Schoten volgt XI-an
5. Elsje van Schoten volgt XI-ao

X-k Martje Klazes van Schoten, geb. Aengwirden 19 maart 1868 Zwolle 24 febr. 1954 tr. Aengwirden 7 mei 1892 Jan de Jong geb. Nijehaske 26 nov. 1866 spoorwegconducteur Zwolle 18 nov. 1950 zn. van Pieter Pieters de Jong en Ibbeltje Hendriks Hoekstra.

Uit dit huwelijk:
1. Pieter de Jong volgt XI-ap
2. Janke de Jong, geb. Delfzijl 23 dec. 1895
3. Klaas de Jong, geb. Zwolle 23 april 1906

XI-a Maria van Schoten, geb. Meppel 22 nov. 1886 Breda 19 jan. 1961 tr. Amersfoort 25 febr. 1910 Foeke Huizinga geb. Arum/Wonseradeel 1887 Breda 13 april 1967 zn. van Jan Huizinga en Sjoukjen de Jong.

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-b Margaretha van Schoten, geb. Epe 28 febr. 1896 tr. Coevorden 7 nov. 1919 Johan Hendrik Finke koopman, stoelenmatter zn. van Gerardus Wilhelmus Finke en Geesje Bossink (Bossen).

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-c Aaltje van Schoten, geb. Lisse 27 sept. 1908 kermisreiziger Hilversum 3 mei 1975 tr. Sneek 28 aug. 1909 Rinke Jillings geb. Sneek 13 mei 1886 kermisreiziger 13 mei 1966

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-d Aaltje van Schoten, geb. Hellendoorn 19 jan. 1887 Zwolle 11 juli 1944 tr. Zwolle 6 aug. 1908 Gerrit Hoft geb. St. Jacobiparochie 20 aug. 1886 Zwolle 26 nov. 1945


XI-e Johanna van Schoten, geb. Meppel 16 febr. 1889 Markelo 8 dec. 1963 tr. Raalte 19 okt. 1907 August Rast geb. Raalte 23 okt. 1886 Markelo 15 maart 1959 zn. van August Gerhard Rast en Anna de Woo.


XI-f Arend van Schoten, geb. Zwolle 8 juli 1896 stoelenmatter Deventer 14 mei 1950 tr. Groenlo 29 dec. 1920 Wilhelmina Catharina Meijer geb. Barneveld 3 juni 1891 Hellendoorn 3 nov. 1982 dr. van Jan Willem Meijer en Anna Margaretha Nieland.

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-g Geert van Schoten, geb. Zwolle 7 maart 1899 Markelo 2 aug. 1978 tr. Borne 9 dec. 1921 Alida Jager geb. Delden Stad 28 febr. 1903 Markelo 18 okt. 1981 dr. van Johannes Jager en Johanna Maria Linders.


XI-h Jansje van Schoten, geb. Olst 27 sept. 1902 Apeldoorn 8 jan. 1981 tr. Holten 3 juni 1929 Eibert Hemmes geb. Amsterdam 9 nov. 1902 Apeldoorn 7 aug. 1971


XI-i Arend Johannes van Schooten, geb. Rijssen 20 juli 1892 Leidschendam 2 juli 1982 tr. Ruinen 19 april 1919 Saartje van der Molen geb. Beilen 15 jan. 1889 Oldenzaal 14 mei 1964


XI-j Susanna van Schooten, geb. Weerselo 4 febr. 1895 Almelo 25 febr. 1985 tr. Zutphen 13 nov. 1914 Joseph Johannes Tjallinks geb. Coevorden 8 mei 1892 Apeldoorn 16 aug. 1924


XI-k Johannes Hermanus van Schooten, geb. Oldenzaal 18 febr. 1897 Neede 31 okt. 1963 tr. Ootmarsum 27 dec. 1918 Maria Helena Meijer geb. Raalte 30 mei 1888 Goor 20 febr. 1980


XI-l Aaltjen van Schooten, geb. Borne 22 okt. 1900 Zutphen 15 okt. 1948 tr. Zutphen 6 nov. 1931 Johannes Wilhelmus Stinissen geb. Bergh 23 juni 1900 Zutphen 2 nov. 1970


XI-m Heilleke van Schooten, geb. Ambt Almelo 19 dec. 1903 Gorssel 15 okt. 1978 tr. Deventer 8 mei 1929 Adriana Haverhoek geb. Zwolle 12 dec. 1909 Deventer 14 juli 1998


XI-n Johannes van Schooten, geb. Rijssen 30 april 1909 Rotterdam 16 juni 1963 tr. 30 april 1932 Hermina Wind geb. Stad Hardenberg 1 febr. 1913 Almelo 20 febr. 1976


XI-o Arend Cornelis van Schoten, geb. Olst 13 dec. 1894 Amersfoort 9 sept. 1972 tr. Amersfoort 19 febr. 1919 Geertruida van Barreveld geb. Amersfoort 20 mei 1899 Dinteloord 8 juni 1984 dr. van Hendrik Jan Barreveld en Cornelia van der Heijden.

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-p Cornelis Wilhelmus van Schoten, geb. Almelo 30 aug. 1896 Amersfoort 4 aug. 1996 tr. Amersfoort 4 april 1923 Johanna Hartman geb. Amersfoort 19 febr. 1898 Amersfoort 2 nov. 1973


XI-q Heelke van Schoten, geb. Ermelo 14 nov. 1898 Elburg 11 maart 1987 tr. Amersfoort 10 juli 1918 Geertruida Hagebeuk geb. Amersfoort 8 juni 1899 Elburg 20 febr. 1987 dr. van Evert Hagebeuk en Johanna de Jeger.

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-r Aaltje van Schoten, geb. Wierden 23 okt. 1903 tr. Zwolle 21 febr. 1929 Frederik Bakker geb. Gieten 8 jan. 1901 Apeldoorn 14 nov. 1977


XI-s Wytske van Schoten, geb. Wierden 14 mei 1906 Appelscha 10 jan. 1992 tr. Meppel 7 nov. 1925 Jozef Vermanen geb. Zwollerkerspel 16 jan. 1905 Meppel 20 okt. 1993


XI-t Thijs van Schoten, geb. Amersfoort 3 sept. 1908 Amersfoort 16 okt. 1979 tr. Apeldoorn 11 okt. 1939 Petronella Vermanen geb. 12 aug. 1914

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-u Hendrik van Schoten, geb. Rhenen 15 juli 1911 Hilversum 7 febr. 1986 tr. 1e Hilversum 30 okt. 1935 Johanna Louisa Terpstra geb. Heerde 4 okt. 1912 Hilversum 12 sept. 1954 tr. 2e Hilversum 7 jan. 1959 Juutje de Vries geb. Amsterdam 18 okt. 1912


XI-y Jan Cornelis van Schoten, geb. Andijk 17 nov. 1893 filmoperator, electromonteur Hoorn 3 mei 1982 tr. Edam 20 jan. 1921 Margaretha Maria Cornelia Veen geb. Edam 19 april 1895 Hoorn 7 juni 1977 dr. van Klaas Veen en Maria Cornelia Scheffers.

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-z Cornelis Frederik Carolus van Schoten, geb. Andijk 11 maart 1895 ambtenaar bij de raad van arbeid Alkmaar 17 juni 1981 tr. 15 okt. 1925 Cornelia Arendina Moll geb. Enkhuizen 6 april 1898 onderwijzeres Leiderdorp 28 okt. 1986 dr. van Jan Gerard Moll en Maria Margaretha Cloeck.

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-aa Fredericus Jacobus van Schoten, geb. Andijk 3 aug. 1897 sigarenhandelaar in amsterdam, direkteur sociale dienst hoorn Hoorn 23 nov. 1967 tr. 1e Amsterdam 9 juni 1921 Johanna Helena Hessels geb. Amsterdam 25 juni 1895 Grootebroek 20 jan. 1965 dr. van Arie Dirk Hessels en Maartje Waal. tr. 2e Hoorn Ebeltje Christina Vijselaar dr. van Willem Vijzelaar en Maria Christina de Waal.

Uit het eerste huwelijk:
Privacy filter

XI-ab Jacobus Martinus van Schoten, geb. Medemblik 17 aug. 1902 deurwaarder Hoorn 26 sept. 1974 tr. Hoorn 19 okt. 1933 Maria Wilhelmina Catharina Oosterchrist geb. Hoorn 13 dec. 1901 voordrachtskunstenares Hoorn 7 nov. 1995 dr. van Johannes Oosterchrist en Marijtje Wilhelmina Akkerman.


XI-ac Anna Johanna van Schoten, geb. Medemblik 24 febr. 1904 Hoorn 16 dec. 1989 tr. Hoorn 20 aug. 1929 Jacobus Aart Hendrik Oosterchrist geb. Andijk 12 okt. 1897 marconist Hoorn 21 mei 1981 zn. van Johannes Oosterchrist en Marijtje Wilhelmina Akkerman.

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-ad Anton Johan van Schoten, geb. Medemblik 22 mei 1906 waterbouwkundig opzichter Leidschendam 15 jan. 1994 tr. Hoorn 1 juni 1939 Engelina Rosetta Cohen geb. Alkmaar 14 okt. 1910 dr. van Meier Benjamin Cohen en Rosetta Zuidema.

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-ae Frederika Jacoba van Schoten, geb. Medemblik 30 aug. 1908 tr. Hoorn 28 okt. 1948 Wim de Jong geb. Den Haag 30 aug. 1913 medewerker scheepvaartmaatschappij Rotterdam 22 okt. 1976 zn. van Cornelis de Jong en Antoinette Meedenbach.

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-af Jan Anne/ Fred Martin, geb. Amsterdam 20 april 1895 kapper Clear Lake, Iowa 28 febr. 1980 tr. 1e Ottumwa, Iowa 19 april 1918 Mary Genevieve Ferrel geb. Libertyville 13 juni 1901 7 mei 1993 tr. 2e Mason City 1980 Genevieve Petersen geb. Hancock, Iowa 30 jan. 1922 dr. van Peter Olsen Petersen en Anna Christina Andersen. hertr. met ? Venteicher

Uit het eerste huwelijk:
Privacy filter

XI-ag Metje Aaltje van Schoten, geb. Amsterdam 19 dec. 1896 Rotterdam 25 mei 1981 tr. Zutphen 14 mei 1920 Cornelis Johannes Aart van den Bosch geb. Rotterdam 2 mei 1894 amanuensis Rotterdam 25 okt. 1955 zn. van Adrianus van den Bosch en Magdalena Elisabeth Quartel.

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-ah Frederica Elisabeth van Schoten, geb. Ede 12 juli 1899 modiste Amsterdam 6 aug. 1983 tr. Amsterdam 7 dec. 1939 Herman ter Hogt geb. Zutphen 21 nov. 1893 Amsterdam 21 aug. 1959 zn. van Hendrik Willem ter Hogt en Gerritje C Diederiks.


XI-ai Johanna Anthonia van Schoten, geb. Ede 28 juli 1901 Lanaken, Belgie 8 dec. 1986 tr. Utrecht 1928 Jacobus Henricus Anthonius de Wit geb. Roosendaal 13 mei 1898 Hilversum 29 okt. 1983 eerder getr. met Anna Maria Theresia van Cuijk

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-aj Frederica Anna van Schoten, geb. Den Helder 27 jan. 1905 Grubbenvorst 4 febr. 1975 tr. Amsterdam 12 aug. 1925 Johannes Christoffel Adrianus Velsen Venlo 12 febr. 1980


XI-ak Anna Christina van Schoten, geb. Den Helder 15 dec. 1906 Herbayum bij Franeker 4 jan. 1992 tr. 22 sept. 1932 Gerrit Eenhuizen geb. Zaandam 27 maart 1906 Hilversum 29 april 1980

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-al Jan van Schoten, geb. Hoorn 30 juni 1899 costumier 1960 tr. Hoorn 18 april 1929 Aafje Ridderikhoff geb. Hoorn 21 mei 1902 dr. van Jacobus Ridderikhoff en Catharina Cornelia Gravendijk.


XI-am Willem Fredericus van Schoten, geb. Hoorn 10 maart 1904 koopman/schoenverkoper Alkmaar 5 nov. 1972 tr. Hoorn 12 okt. 1933 Emma Henriette Salert geb. Gelsenkirchen (Duitsland) dr. van Christoff Salert en Amalie Emma Barthewski.

Uit dit huwelijk:
Privacy filter

XI-an Frederica van Schoten, geb. Hoorn 28 juni 1905 Hoorn 5 maart 2001 tr. Hoorn 7 jan. 1932 Abraham Root geb. Koog aan de Zaan 12 okt. 1892 loodgieter Zaandam 16 maart 1974 zn. van Andries Root en Naatje Nieman.

Uit dit huwelijk:
1. Bram Fredericus Root volgt XII-n
2. Freddy Andries Root volgt XII-o
3. Andries Jan Root, geb. Zaandam 18 april 1936 Hoorn 26 juni 2006

XI-ao Elsje van Schoten, geb. Hoorn 23 juni 1911 tr. Woudenberg Kurt Opperman geb. Elbing (Pruisen) 17 aug. 1906 Kleve, Duitsland 27 okt. 1995 zn. van Adolf Opperman en Elisabeth Schulz. eerder getr. met ??


XI-ap Pieter de Jong, geb. 1883 predikant tr. Arnhem 20 mei 1919 Sara Marta Pieternella Visser geb. Doetinchem 1880 dr. van Isaac Johannes Visser en Sara Zeeveld.


XII-n Bram Fredericus Root, geb. Zaandam 7 nov. 1932 tr. Andijk 9 april 1960 Tine Brinksma geb. Andijk 14 maart 1939 dr. van Jan Nanne Brinksma en Elisabeth Molen.

Uit dit huwelijk:
1. Marjon Root volgt XIII-k
2. Erwin Root, geb. Berkhout 13 mei 1964

XIII-k Marjon Root, geb. Hoorn 20 maart 1961 ging samenw. 22 sept. 1994 Ian Howard Moffatt geb. Londen 7 febr. 1955 zn. van John Mackay Moffatt en Nancy Winifred Sheppard.

Uit deze relatie:
1. Stefan Moffatt, geb. Hoorn 26 nov. 1998
2. Jasper Moffatt, geb. Hoorn 19 aug. 2002

XII-o Freddy Andries Root, geb. Zaandam 1 febr. 1935 tr. 1e 14 maart 1981 Maria Lydia Nierop geb. Midwoud 13 mei 1935 Hoorn 29 aug. 2005 dr. van Johannes Pieter Nierop en Sara Maria van Klaveren. had later een relatie met Jan van Poppel tr. 2e Alphen a/d Rijn 28 juli 1980 Bernarda Carla Martina Botterop geb. Alphen a/d Rijn 28 juni 1940

Uit het eerste huwelijk:
1. Marieke Jolanda Root volgt XIII-l
2. Jeroen Ewald Root volgt XIII-m

XIII-l Marieke Jolanda Root, geb. 27 dec. 1961 ging samenw. Ron Zomerdijk geb. 28 maart 1966 zn. van Nico Zomerdijk en Gonny Borst.

Uit deze relatie:
1. Nica Zomerdijk, geb. Alkmaar 17 dec. 1995
2. Silvan Zomerdijk, geb. Alkmaar 19 febr. 1998

XIII-m Jeroen Ewald Root, geb. 26 mei 1965 tr. Barneveld 30 mei 1998 en scheidt 23-07-2002 Evaline Jacoba Eijk

Uit dit huwelijk:
1. Joran Djonah Roelof Root, geb. 4 juli 2000

Bronnen

  1. genealogie van Schoten
  2. Genlias
  3. Westfries Archief